ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲျဖစ္ေန | DVB