ျပည္သူကို သတင္းမွားမ်ားျဖန္႔ခ်ိေနသည့္ အင္အားႀကီးအဖြဲ႔ရွိေနဟု NLD သုေတသနအဖြဲ႔ေျပာ | DVB