႐ုရွားကာကြယ္ေရး ဒု၀န္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာကာခ်ဳပ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး | DVB