အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၇ ႏွစ္ၾကာ မက်င္းပႏုိင္ခဲ့သည့္ ဟိႏၵဴစႏၵီမယ္ေတာ္ ျပဳလုပ္ | DVB