ေရွးေဟာင္းဘုရားေက်ာင္းနံရံတြင္ ဂရပ္ဖစ္တီ ေရးဆြဲမႈျဖင့္ ခရီးသြားႏွစ္ဦးကို ထိုငး္ရဲဖမ္းဆီး | DVB