ရခိုင္အေရးအတြက္ ICRC ကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံ ေျပာ | DVB