အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ ပအို၀္းႏွင့္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား | DVB