‘ဝ’တပ္ဖြဲ႔ဖမ္းဆီးထားသည့္ လားဟူခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာမ်ား လြတ္ေျမာက္လာ | DVB