အလဲဗင္းမီဒီယာ သတင္းသမားမ်ားအမႈ မီဒီယာေကာင္စီသို႔တိုင္ၾကား ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းရန္ သမၼတညြန္ၾကား | DVB