ကြန္ဂုိတြင္ အီဘုိလာကူးစက္မႈ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအဆင့္ မေရာက္ဟု WHO ေျပာ | DVB