ေပ်ာက္ဆုံးေဆာ္ဒီသတင္းေထာက္ကို တူရကီႏွင့္ ေဆာ္ဒီ ပူးတြဲအဖြဲ႔ ရွာေဖြေရးစတင္ | DVB