ျခံစည္း႐ုိးၾကက္ဆူပင္ တိုးခ်ဲ႔စိုက္ပ်ိဳးမည့္စီမံကိန္း ပဲခူးတိုင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကန္႔ကြက္ | DVB