ဧရာ၀တီတိုင္းအစိုးရေဟာင္း ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၅.၂ဘီလီယံ ျပန္လႊဲမေပးပါက အေရးယူမည္ | DVB