ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ပြဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ ျပဳလုပ္(ဓာတ္ပံု) | DVB