ခ်ီလီတြင္ ဖုတ္ေကာင္၀တ္စုံမ်ားျဖင့္ ဇြန္ဘီလမ္းေလွ်ာက္ပြဲ က်င္းပ | DVB