လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အစားထိုးဝင္လာမည့္ စက္႐ုပ္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ား (႐ုပ္သံ) | DVB