ေစ်းကစားသူမ်ားကို အေရးယူေနေသာ္လည္း ေရႊေစ်းႏွင့္ ေဒၚလာေစ်းမ်ားျမင့္တက္ | DVB