အျမင္ေပ ၁၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေကာင္းကင္ႀကိဳးခုန္ၿပီး ႏိုင္ငံသားသစ္ျဖစ္လာသူမ်ား (႐ုပ္သံ) | DVB