တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ကုိသန္းထုိက္တုိ႔ကုိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္ ဆႏၵျပ | DVB