သရက္ၿခံဇုန္တြင္ စုိက္ပ်ဳိးမႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးၿပီး စီမံခန္႔ခြဲသင့္ဟု ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္ေျပာ | DVB