ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မယံုၾကည္ပါက တိုင္းျပည္ဒုကၡလွလွေတြ႔မည္ဟု မဲဆြယ္စည္း႐ံုး | DVB