ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ေနျပည္ေတာ္ေရႊ႕၊ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔အားလုံး တက္မည္ | DVB