ထုိင္းတြင္ သမီးရင္းအား ၅ ႏွစ္ၾကာ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည့္ ဖခင္ကို ဖမ္းဆီး | DVB