ျမန္မာႏိုင္ငံက မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကိုရီးယားတြင္ ပရဟိတ ရန္ပံုေငြပြဲ က်င္းပမည္ | DVB