တ႐ုတ္ႏွင့္ေျမာက္ရီးယားအမ်ဳိးသမီးအသင္းတုိ႔ ဘတ္စကက္ေဘာ ခ်စ္ၾကည့္ေရးကစား | DVB