ေဟာလ၀င္းျမင္ကြင္းမ်ားနွင့္ ေခ်ာက္ျခားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမည့္ ႐ုပ္ရွင္- Goosebumps 2:Haunted Halloween(နမူနာ) | DVB