တ႐ုတ္ဖိႏွိပ္မႈ လက္ခံမည္မဟုတ္၊ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရး တုိးျမႇင့္လုပ္မည္ဟု ထိုင္ဝမ္ေျပာ | DVB