ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၆ ခ်က္ အေသစြဲကုိင္ထားသမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၾကန္႔ၾကာဦးမည္ဟု IKO ေျပာ | DVB