ပီ႐ူး အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အဖမ္းခံရသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမႈ ျမင့္တက္ | DVB