ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအခ်ဳိ႕ မုိးႀကီးႏုိင္ | DVB