အိႏၵိယေလဆိပ္တာ၀န္က် ရဲမ်ားအား ၿပံဳးရယ္ျခင္းမျပဳရန္ အမိန္႔ထုတ္ | DVB