ငလ်င္ဒဏ္သင့္ အင္ဒိုနီးရွားကို ဖိလစ္ပုိင္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းတင္ ကုန္တင္ေလယာဥ္ေရာက္ရွိ | DVB