ေမာင္ေတာတြင္ ရခုိင္ႏွင့္ ဘဂၤလီအမ်ိဳးသမီးမ်ား ပထမအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး | DVB