အာဆင္နယ္က Adidas ႏွင့္ ၁ ႏွစ္ေပါင္းသန္း ၆၀ ျဖင့္ ၅ ႏွစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ | DVB