စစ္ေတြ စရဖတပ္ဖြဲ႔၀င္ ေသနတ္ပစ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လူငယ္ ၁ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး | DVB