ထိုင္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ နားရက္အတြင္း ခိုင္းေစပါက ျပစ္ဒဏ္က်မည္ဟု သတိေပး | DVB