ေပါက္လႊတ္ပဲစား အသံုးအႏႈန္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကန္႔ကြက္ | DVB