ဖုယြင္အလုပ္သမားကိစၥ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ညိႇႏိႈင္းေပမယ့္ အလုပ္ရွင္ လက္မခံဟုဆုိ | DVB