ဂ်ပန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းၿပီး Japonica ဆန္ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳး၍ ျပည္ပတင္ပို႔ေရး လုပ္ေန | DVB