ဘရာဇီးသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ | DVB