အင္ဒိုနီးရွား ငလ်င္ႏွင့္ဆူနာမီ ကယ္ဆယ္ေရး ရပ္ဆိုင္း၍ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္မည္ | DVB