ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တုိင္းငယ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိႏုိင္ | DVB