ေမာင္ေတာရွိ စာသင္ေက်ာင္​းမ်ားကို  ၾသစေၾတးလ်သံတမန္အဖြဲ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ | DVB