ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၂ ေကဗီြဓာတ္အားခဲြ႐ုံ တည္ေဆာက္မည္ | DVB