ဆုတံဆိပ္တခ်ိဳ႔ ျပန္႐ုပ္သိမ္းခံရမႈ ဂ႐ုစိုက္ေနမည္မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ | DVB