စက္သုံးဆီေစ်းျမင့္တက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဒုသမၼတဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေဆြးေႏြး | DVB