ေခ်းေငြရမည္ဆိုၿပီး ေတာင္သူမ်ားအား လိမ္ညာေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို အေရးယူ | DVB