ယီမင္တြင္ စီးပြားေရးအေျခအေန ယိုယြင္းမႈေၾကာင့္ လူေထာင္ခ်ီ ဆႏၵျပ | DVB