ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေသဆုံးမႈမ်ားျပား | DVB