အဓမၼျပဳက်င့္မႈကို ျငင္းဆန္သည့္ ေက်ာင္းသူကို သတ္ျဖတ္ၿပီး သစ္ပင္တြင္ အေလာင္းခ်ိတ္ဆြဲ | DVB